Ice Melting Pointer Malaysia Hit's: Desire - Kata Kata Kata (1990)